Menu
Home
pl

Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PETRYKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

57-300 Kłodzko, ul. Czeska 7 NIP: 8831871411 REGON: 388194443

e-mail: administracyjne@petrykora.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, tj. w celu przesłania newslettera. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest realizacja celu wskazanego w pkt. 3, tj. marketing bezpośredni Administratora - przesłanie newslettera. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa - jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością nawiązania kontaktu i współpracy handlowej a także niemożliwością przesłania oferty handlowej.  

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 powyżej.

12. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek.